วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจ  ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 

พันธกิจ

          ๑.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ให้เด็กมีความพร้อม  ที่จะเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ

          ๒.  จัดการศึกษาภาคบังคับ  และหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

          ๓.  พัฒนาครูให้มีจิตสำนึกในความเป็นครู  มีความรู้  มีสมรรถนะ  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้

          ๔.  ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

Comments