กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

        

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( โรงเรียนขนาดเล็ก) มีจำนวน 9 คน

ที่

ชื่อ – สกุล

ผู้แทน

 ตำแหน่ง

1

นายโยเอ็ด   ภักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นายสาลิกา   สิงห์สำราญ

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

3

นางสาวสุภาภรณ์  นาทา

ผู้แทนครู

กรรมการ

4

นายสุทัศน์   บุญกว้าง

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

5

นายวีราทร   ดีคำเงาะ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

6

นายเทียนชัย  ศรีสุรักษ์

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

7

นายสุพรรณ  จันดาเขียว

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา

กรรมการ

8

นายตี๋   ศรีบุรินทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

9

นายสมัคร   วันทองสังข์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการComments