ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ในสมัยนายอรุณ  ปุสเทพ นายอำเภอเชียงคาน  

มีกรรมการหมู่บ้านพร้อมผู้นำร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว ๑ หลังโดยมี นายชอบ  จันทะมี เป็นครูใหญ่ เปิดสอน ชั้น ป.๑ - ป.๔ 

ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๔   ได้ขยายเปิดการเรียนการสอน ป.๕ - ป.๗       ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒   เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ - ป.๖ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน  ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา มีเขตบริการให้การศึกษา ๓ หมู่บ้านในตำบลห้วยพิชัย คือ 

        ๑. บ้านห้วยพิชัย หมู่ที่ ๑ 

        ๒. บ้านโป่งสำราญ หมู่ที่ ๖ 

        ๓. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙ 

Comments