ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๘ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๐๖  ในสมัยนายอรุณ  ปุสเทพ นายอำเภอเชียงคาน  

มีกรรมการหมู่บ้านพร้อมผู้นำ  ร่วมกันสร้างอาคารชั่วคราว  ๑  หลังโดยมี  นายชอบ  จันทะมี  เป็นครูใหญ่  เปิดสอน  

ชั้น  ป.๑ – ป.๔  ในปี  พ.ศ.๒๕๑๔  ได้ขยายเปิดการเรียนการสอน  ป.๕ – ป.๗  ปี  พ.ศ.๒๕๒๒  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป.๑ – ป.๖

ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน  ได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถม  จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีเขตบริการให้การศึกษา ๖ หมู่บ้านในตำบลห้วยพิชัย คือ บ้านห้วยพิชัย  หมู่ที่  ๑ , 

บ้านห้วยหินขาว  หมู่ที่  ๒ , บ้านปากปัด  หมู่ที่  ๓ , บ้านโป่งสำราญ หมู่ที่  ๖ , บ้านโนนสว่าง หมู่ที่  ๙ และ

บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่  ๑๐ 

Comments