นโยบาย วิสยทัศน์ พันกิจ

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี  นักเรียนมีคุณภาพ  ชุมชนร่วมใจ  ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

พันธกิจ

       ๑.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ให้เด็กมีความพร้อม  ที่จะเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ

       ๒.  จัดการศึกษาภาคบังคับ  และหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษา

            ขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรท้องถิ่นโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

        ๓.  พัฒนาครูให้มีจิตสำนึกในความเป็นครู  มีความรู้  มีสมรรถนะ  มีทักษะในการจัดการเรียนรู้

        ๔.  ส่งเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการศึกษา โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 


Comments