ข้อมูลทั่วไป                     ตราโรงเรียน


             ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๑ ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

อักษรย่อโรงเรียน : พ.ช

สีประจำโรงเรียน : ม่วง - ชมพู  

โทรศัพท์ : ๐-๔๒๘๗-๐๒๘๕

        E-mail : huaypichai@loei1.go.th

             เปิดสอนระดับชั้น : อนุบาล  ๑  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  ๓

          เนื้อที่ : ๕  ไร่  ๒๐๐  ตารางวา

          เขตพื้นที่บริการ :  หมู่บ้าน ได้แก่ ๑. บ้านห้วยพิชัย หมู่ที่ ๑

                                                    ๒. บ้านโป่งสำราญ หมู่ที่ ๖

                                                    ๓. บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๙