ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย

ที่ตั้ง : หมู่ที่  ๑  ตำบล  ห้วยพิชัย  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย 

สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  ๑ 

โทรศัพท์ : ๐-๔๒๘๗-๐๒๘๕

        E-mail : huaypichai@loei1.go.th

                เปิดสอนระดับชั้น : อนุบาล  ๑  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  ๓

          เนื้อที่ : ๕  ไร่  ๒๐๐  ตารางวา

          เขตพื้นที่บริการ : ๖  หมู่บ้าน  ได้แก่  ๑.  บ้านห้วยพิชัย  หมู่ที่  ๑

๒.  บ้านห้วยหินขาว  หมู่ที่  ๒

๓.  บ้านปากปัด  หมู่ที่  ๓

๔.  บ้านโป่งสำราญ  หมู่ที่  ๖

๕.  บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่  ๙

๖.  บ้านใหม่พัฒนา  หมู่ที่  ๑๐