ติดต่อเราโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย
ตำบลห้วยพิชัย  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย
กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1

Comments